19.07.2024 - Bağımsız Denetim Uzmanları Derneği Resmi Web Sitesine Hoşgeldiniz.

Dernek Tüzüğü

BAĞIMSIZ DENETİM UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

MADDE- 1

Derneğin Adı: ‘‘BAĞIMSIZ DENETİM UZMANLARI DERNEĞİ’’ dir. Kısa adı ‘‘BADUDER’’ dir.

Derneğin merkezi İstanbul’ dur.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

DERNEĞİN AMACI:

MADDE- 2

Derneğin amacı;

Bağımsız denetin konusunda yetki alan meslek mensuplarının bir araya gelmesi ile her bir meslek mensubunun bilgi ve tecrübesini birleştirmektir. Bu sayede denetim ve muhasebe uygulamaları ile ilgili standartların ve mesleki alt yapının geliştirilmesine çalışmak, Türkiye ’ deki ekonomik faaliyetlerin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Dernek bu amaç doğrultusunda;

 1. Gerek yurt içi gerek yurt dışı gelişmeleri takip ederek üyelerini bilgilendirir.
 2. Süreli, süresiz yayınlar ve elektronik posta v.b. yayınlar ile üyeleri arasında iletişimi tesis eder.
 3. Üyeleri ihtiyaç duyduğunda , kendilerine bilgi ve tecrübe desteği sağlar.
 4. Üyelerinin mesleki gelişmelerini ve bağımsız çalışma şartlarını oluşturmak üzere çalışmalar yapar.
 5. Mesleğin, nitelikli meslek mensuplarınca yapılabilmesi için gerekli önlemleri alma konusunda çalışmalar yapar.
 6. Gerek mevcut meslek mensupları gerekse yeni meslek mensuplarının mesleki gelişimleri sağlamak üzere eğitim programı düzenler.
 7. Mesleğin ve meslek mensuplarının gelişim ve menfaatlerini gözetmek üzere, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde üyelerini temsil eder. Dernek yönetim kurulu mensuplarının haklarını ve menfaatlerini korumak amacıyla her türlü dava açma yetkisine sahiptir.

DERNEĞİN FAALİYET ALANI:

MADDE- 3

                Dernek, amaçlarının gerçekleştirilmesi için aşağıdaki konu başlıkları çerçevesinde çalışmalar yapar.

Bağımsız Denetçilik mesleğinin;

 1. Tanımının ve temel ilkelerinin belirlenmesi.
 2. Yasalar ve yasal kurumlarca belirlenmiş tanımların genel kabul görecek şekilde açıklanması
 3. Gerekli görülecek düzenlemeler konusunda tavsiyelerde bulunulması
 4. Ulusal ve uluslar arası tanımlamaların karşılaştırmaları yapılarak uyumlarının temini için gerekli çalışmaların yapılması.

 

 1. Tanıtımının yapılması ve gelişen ekonomiler için öneminin anlatılması
 2. Gelişen ekonomiler için Bağımsız Denetçilik sisteminin gerekliliğinin ve işlevinin tanıtımı için çalışmalar yapılması.
 3. Bağımsız Denetçilik Mesleğinin yaygınlaştırılması için yeni meslek mensuplarına yönelik özendirici çalışmalar yapılması.
 4. Bağımsız Denetçilik Mesleği etik ilkelerinin belirlenmesi ve bu ilkelerin yaygınlaştırılması ve korunması ile ilgili çalışmalar yapılması.
 5. Bağımsız Denetçilik Mesleği mensuplarının mesleki gelişim ve eğitimleri konusunda;
 6. Süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak.
 7. Kongreler, Seminerler, kurslar, sempozyum ve paneller düzenlemek.
 8. Bağımsız Denetçilik Mesleğine eleman yetiştirmeye yönelik eğitim programları hazırlamak ve eğitimler organize etmek.
 9. Uluslar arası ilgili kurum ve kuruluşlar ile bilgi alışverişinde bulunmak
 10. Bağımsız Denetçilik Mesleği ile ilgili uluslar arası yayınlar takip ederek gerekli konuları üyeleri ile paylaşmak.
 11. Derneğin amacına yönelik uluslar arası kurum ve kuruluşlara üye olmak.
 12. Bağımsız Denetçilik Mesleği mensubu üyelerine yardımcı olmak konusunda;
 13. Üyelerin mesleki problemlerinin çözümünde katkıda bulunmak.
 14. Üyelerinin gerek kurum ve kuruluşlar ile gerekse müşterileri ile olan anlaşmazlıklarda, çözüm bulunmasına yardımcı olmak.
 15. Üyelerine ihtiyaç duyduklarında gerekli bilgi ve döküman desteği sağlamak.
 16. Resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından Bağımsız Denetçilik Mesleği ile ilgili olarak talep edildiğinde; bilgi sağlamak, görüş bildirmek, hakemlik ve danışmanlık yapmak.
 17. Bağımsız Denetçilik Mesleği mensupları arasındaki sosyal dayanışmayı güçlendirmek için;
 18. Her türlü sosyal faaliyette bulunmak,
 19. Lokal açmak, Temsilcilikler açmak, kendi faaliyet alanında federasyon kurmak, kurulmuş olanlara katılmak
 20. Gezi, kurs, toplantı v.b. organizasyonlar yapmak,
 21. Yardımlaşma sandığı kurmak.

Bağımsız Denetçiler Derneği, yukarıdaki faaliyetleri gerçekleştirmek için her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile menkul değerleri satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Borçlanabilir ve amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü faaliyeti, gerçekleştirebilir. Bu amaçları gerçekleştirmek için üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlardan hizmet satın alabilir.

 

ÜYELİK ŞARTLARI ASİL ÜYELİK

MADDE- 4

                Derneğe üye olarak kabul edilecek kişilerde aşağıdaki koşullar aranır.

 1. Dernekler Kanunu’nda üyeliğe ilişkin olarak öngörülen koşullara sahip olmak;
 2. Türkiye’ de bağımsız denetime tabi şirketlerin denetimi konusunda ilgili mercilerden bağımsız denetçi belgesi almış veya bağımsız denetçi belgesi almaya hak kazanmış kişiler üyelik başvurusu yapabilir.
 3. Üniversitelerde bağımsız denetim konusunda eğitim veren akademisyenler ( doktor, yardımcı doçent, doçent, profesör v.b. ) üye olabilirler.

Bağımsız denetçi belgesi almaya hak kazanan kişiler, bu haklarının bulunduğunu yetkili kurumlardan yürürlükte bulunan mevzuata göre aldıkları belgeler ile ispatlamaları gerekmektedir.

Üyelik başvurusu; Dernekçe hazırlanan başvuru formunun doldurularak imzalanması ve yukarıda öngörülen koşulların varlığını kanıtlamak için yönetim kurulunca istenecek ek belgelerin verilmesi suretiyle yapılır.

        Başvurular, yönetim kurulunca otuz gün içinde karara bağlanır ve başvuru sahibine yazıyla bildirilir.

 

ONUR ÜYELİĞİ:

MADDE- 5

Bağımsız denetçi mesleğini kendi isteğiyle bırakan veya bu meslekten emekli olanlar ile bağımsız denetçi mesleğine yararlı katkıları olduğu belirlenen Türk ve Yabancı uyruklu kişiler, yönetim kurulunun üçte iki çoğunluğunun kararı ile onur üyeliğine seçilebilirler

Onur Üyeleri;

 1. Derneğin organlarında görev alamazlar.
 2. Genel kurul toplantısında oy kullanamazlar.
 3. Kesenek aidat ödemezler.
 4. Dernek faaliyetlerinden, asil üyelere tanınan olanaklarla yararlanırlar.

ÜYELERİN HAKLARI VE GÖREVLERİ:

MADDE- 6

 1. Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz,
 2. Her üye istifa hakkına sahiptir.
 3. İstifa yönetim kuruluna bir dilekçe verilmesi ile olur.
 4. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler.
 5. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.
 6. Üyelere yönetim kurulu kararı ile birer kimlik kartı verilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA:

MADDE- 7

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE- 8

Dernek üyeliğinde çıkarılmayı gerektiren haller.

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Üyeler, yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılan üyeler, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığına hak iddia edemez.

DERNEK ORGANLARI:

MADDE- 9

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel kurul,
 2. Yönetim kurulu,
 3. Denetim kurulu,
 4. Disiplin kurulu.
 5. Danışma kurulu

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI, ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ:

MADDE- 10

                Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden meydana gelir. Şubelerin açılması durumunda ise derneğe kayıtlı üyeler ile şubelerden gelen seçilmiş delegelerden oluşur.

       Genel kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan olarak,
 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün ve saatte İstanbul sınırları içinde toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.

Yönetim kurulu, Genel kurul toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Çağrı Usulü;

                Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj göndermek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanmaması sebebinin dışında başka bir neden ile geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla bırakılamaz.

Toplantı Usulü;

                Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımı ile toplanır; çoğunluğunun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanmaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylarda oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde tüzel kişinin yönetim kulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer bölgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

MADDE- 11

                Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

                Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

MADDE- 12

 1. Genel kurul toplantısında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.
 2. Toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE- 13

                Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 8. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 9. Dernek Yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 10. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 11. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 12. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 13. Derneğin vakıf kurması,
 14. Derneğin yurt içi ve yurt dışı temsilcilikler açması,
 15. Derneğin fesih edilmesi,
 16. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 17. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 18. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE- 14

                Yönetim kurulu dokuz asıl ve dokuz yedek üye olarak genel kurul tarafından üç yıl içinde seçilir.

Yönetim kurulu üyeliğine aday olan veya gösterilen tüm dernek asıl ve yedek üyelerinin adları, genel kurul divanı tarafından genel kurula katılanlara duyurulur ve seçim tüm adayların adlarının bulunduğu listeler esas alınarak gizli oyla yapılır.

Yönetim kurulu, seçiminden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev dağılımı yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim kurulu başkanı, geçici yönetim dönemi hariç ardı ardına iki dönemden fazla seçilemez. Bir dönem yönetim kurulu başkanlığını yapmayarak, sonraki dönemlerde yönetim kurulu başkanı seçilebilir. Yönetim kurulu başkanı ardı ardına iki kez bu görevi yerine getirmesi durumunda üçüncü dönem yönetim kurulu üyesi olabilir ancak başkanı olamaz.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

                Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 6. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
 7. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 8. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 9. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 10. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 11. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 12. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 13. Derneğin amacını gerçekleştirmesi için gerekli olan kurulları oluşturmak ve yetkilendirme yapmak.
 14. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.

 

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE- 15

Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetleme kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

 

DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

                Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurul toplantıya çağırır.

DİSİPLİN KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE- 16

Disiplin kurulu, üç asıl üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Disiplin kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerde dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

                Dernek üyeleriyle ilgili disiplin soruşturmasına gerek görülen hallerde araştırma ve soruşturma yaparak yönetim kuruluna bilgi vermektir.

 

DANIŞMA KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE- 17

Danışma kurulu dernek kurucu üyeleri, geçmiş dönemde görev yapan yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu, halen görevde bulunan yönetim denetleme disiplin kurulu üyeleriyle derneğe üye olan üniversitelerde bağımsız denetim konusunda eğitim veren akademisyenlerden (doktor, doçent, danışma kurulunun daimi üyeleridir.

DANIŞMA KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

                Danışma kurulu dernek çalışmaları ve derneğin geleceği ile istişare çalışmaları yapar ve bunları rapor halinde yönetim kuruluna sunar.

 

 

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

MADDE- 18

                Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 • Üye aidatı: giriş ödentisi 50.- TL’dir. Yıllık aidat 150.- TL’dir. Aidat ödeme zamanı her yılın Ocak, Şubat ve Mart aylarında yapılır. Giriş aidat tutarı ve aylık aidat, Yönetim kurulunca önerilip Genel kurulca oylanır.
 • Şube ödentisi: derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %20 si ayda bir genel merkeze gönderilir,
 • Gerçek ve tüzel kişiler kendi isteği ile derneğe istedikleri kadar bağış yapabilirler.
 • Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 • Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 • Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 • Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacı ile giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 • Diğer gelirler.

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

MADDE- 19

Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur ancak, yıllık brüt gelirin dernekler yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminden yukarı belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca vergi usul kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

                Derneğin defter ve kayıtla dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

                Dernekte aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 2. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 3. Üye kayıt defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 4. Evrak Kayıt Defteri: gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile deftere kayıt edilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 5. İşletme hesabı defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 6. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.
 7. İşletme hesabı esasında tutulacak defterlerden 1.1- 1.2 ve 1.3. üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
 8. Yevmiye defteri ve Büyük defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

                Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterleri kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda her yıl yeniden tasdik ettirilmesinde zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

                İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “işletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye bakanlığınca yayımlanan Muhasebe sistemi uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

MADDE- 20

Gelir ve Gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için vergi usul kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (dernekler yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “gider makbuzu” veya “banka dekontu ” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “ayni yardım teslim belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (dernekler yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “ayni bağış alındı belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; EK–13, EK–14 ve EK–15’ de gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

 

Alındı Belgeleri

                Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak ‘‘Alındı Belgeleri’’ (Dernekler Yönetmeliği EK–17’ de gösterilen biçim ve ebatta ) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

                Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ( Dernekler Yönetmeliği Ek,19’da yer alan ) ‘‘ Yetki Belgesi’’ dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. ‘’

GELİR VE GİDER BEELGELERİNİN SAKLAMA SÜRESİ;

                Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

BEYANNAME VERİLMESİ

MADDE- 21

                Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibariyle sonuçlarına ilişkin ( Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) ‘’Dernek Beyannamesi’’ dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE- 22

Mülki amirliği yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

                Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ( Dernekler Yönetmeliği Ek- 3’te yer alan ) Genel Kurul Sonuç Bildirim mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

 

TAŞINMAZLARIN BİLDİRİLMESİ

                Derneğin edindiği taşınmazlar tapuyu tescilinden itibaren otuz gün içinde ( Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan ) ‘‘Taşınmaz Mal Bildirimini’’ doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ

                Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce   ( Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen ) ‘‘Yurtdışından yardım alma bildirimi’’ doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

                Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik ( Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen ) ‘‘Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi’’ ; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler ( Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen ) ‘‘Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi’’ doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

MADDE- 23

                Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir. Bağımsız denetim kuruluşlarına veya bağımsız denetçilere denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE- 24

                Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Yönetim kurulu her türlü finans kurumu borçlanmasında genel kuruldan yetki almak zorundadır. Yönetim kurulu borçlanma amacıyla çek, senet, vb. gibi borçlanma araçlarını genel kurul izni olmadan yapamaz.

 

 

 

DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU

MADDE- 25

                Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE- 26

                Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER

MADDE- 27

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim Kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ

MADDE- 28

                Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, üç yılda bir, Mart ayı sonuna kadar, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubede kayıtlı her on (10) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 5’den fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kurulunca katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

 

TEMSİLCİLİK AÇMA

MADDE- 29

                Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

MADDE- 30

                Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

MADDE- 31

                Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma v e oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

TASFİYE İŞLEMLERİ

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında ‘‘Tasfiye Halinde Bağımsız Denetim Uzmanları Derneği’’ ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE- 32

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda dernekler kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan dernekler yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 32 (Otuz iki) maddeden ibarettir.

Sohbete Başla
Whatsapp ' dan Yardımcı Olalım !!